سرما گستر ویرا

سردخانه ثابت

توضيح فارسي : اين يونيت بصورت مستقل و تنها با استفاده چهار عدد پيچ به اطاق يخچال متصل ميگردد.

احداث اولين سردخانه در ايران به حدود سال 1290 هجري شمسي نسبت داده مي شود كه توسط روسها در شمال ايران براي بهره برداري از شيلات شمال تاسيس گرديد .
انتخاب ماده سرمازا (R efrigerant )
انواع مختلفي از مواد سرمازا براي استفاده در دستگاههاي فشرده سازي به صورت تجاري وجود دارند . انتخاب ماده سرمازامبتني بر چند ويژگي مختلف مي باشد كه در تعيين مناسب بودن آن براي يك دستگاه معين كمك مي كند . ويژگي هاي شيميايي و ترموديناميكي صدها ماده سرمازاي موجود ، قابليت استفاده عملي از آن را مشخص مي كند. . خواص فيزيكي كه اهميت بيشتري دارند ، در مرحله اول مد نظر قرار مي گيرند .
خواص فيزيكي مواد سرمازا ;

اين خواص عبارتند از :

1ـ دما و فشار جوش و چگالش ( Condensing ) : در مايعات سرمازا ، دماي تبخير چگالش ، فشار را تعيين مي كند . فشار چگالش بالا ممكن است منجر به نشت از دستگاه و ايجاد حوادث شود . فشار چگالش خيلي زياد نيازمند صرف هزينه قابل توجه براي ساخت كند كندانسور و خطوط لوله مي باشد .
2 ـ دماي انجماد و بحراني : مايع سرمازا بايد داراي دماي انجماد پايين باشد تا از ايجاد انسداد توسط ماده سرمازا در هنگام عمليات سردسازي جلوگيري مي شود. مطلوبتر است كه دماي بحراني ( Critica l Temperature ) كاملا بالاتر از حداكثر دماي چگالش ( .Maximum Condensinj Temp ) باشد . هوا و دي اكسيد كربن از اين قاعده مستثني هستند .
3 ـ گرماي نهان تبخير ( Latant Heat of Vaporization ) و گرماي ويژه Specific) Heat) ماده سرمازا : از آنجايي كه اكثر مواد سرمازاي مورد استفاده از يك چرخه مايع و بخار عبور مي كنند و گرمايي كه هرپوندآنها جذب مي كند ، بيشتر گرماي تبخير است ،هرچه ظرفيت گرماي نهان تبخير ماده سرمازا بيشتر باشد ، گاز كمتري بايد فشرده (Co mpressed ) شود . گرماي ويژه بالا در بخار مواد سرمازا ، يك عامل مطلوب است .
4 ـ ميزان فشردگي ( Compression Ration ) : توصيه مي شود كه ماده سرمازا از ميزان فشردگي پايين برخوردار باشد تا قيمت اوليه كمپرسور ( C mpressor ) وانرژي مورد نياز عمليات كاهش يابد .
5 ـ چگالي مايع (Liquid Densities) و گرانروي (Viscosities ) مواد سرمازا : چگالي همراه با گرانروي بايد در عمليات فشردگي ( C ompressor Operation ) مورد نظر قرار گيرد . اكثر طراحان ،چگالي كم بخار را در مواد سرمازاترجيح مي دهند تا بتوانند سرعت ( Velocities) بالاي گاز را در لوله ها وشيرهاي مكش و تخليه (D ischarge) تنظيم نمايند . براي لوله هاي طويل ،گرانروي كم مايع سرمازا مطلوب است تا ازافت فشاردر دهانه ها (Orifices ) و لوله ها جلوگيري نمايد .


خواص شيميايي مواد سرمازا:

خواص شيميايي مواد سرمازا نه تنهااز نظر ملاحظات ترموديناميكي مهم هستند بلكه از نظر ايجاد حريق ، انفجار ، ايمني و بو نيز اهميت دارند . خواص شيميايي مواد سرمازا عبارتند از :
1 ـ سميت مواد سرمازا‌: خواص سمي مواد سرمازا، براساس اثرات سمي آن برروي انسان در يك دوره مشخص طبقه بندي شده است . دي اكسيد كربن ،هوا ، نيتروژن ، نيتروزاكسيد ( Nitrous Oxide ) و فلوروكربن در دماي طبيعي سرمازايي ، داراي سميت خيلي كمي هستند . دي اكسيد كربن ، مواد سرمازاي 12 ، 22و 502 در سردخانه هاي كشتي به دليل غيرسمي بودن وغير محرك بودن ( N onirritating) مطلوبتر هستند .
2 ـ خطرات اشتعال و انفجار : خطر اشتعال و انفجار در بسياري از مواد سرمازاي بالقوه ، باعث شده است كه بسياري از مايعاتي كه از خواص ترموديناميكي خوبي براي سرمازايي برخوردارند ، كنار گذاشته شوند . خطر ويژه دراين حالت احتمال نشتي است كه ازدستگاه سرمازا اتفاق مي افتد و منجر به ايجاد غلظتهاي منفجر شونده بخار قابل اشتعال در هوامي شوند .
آمونياك ، كلريد متيل و اتيل ايجاد آتش سوزي مي كنند . اما فقط در شرايط غير معمول منفجر مي شوند . سرمازاهاي دي اكسيدگوگرد دي اكسيد كربن ، نيتروژن ، نيتروز اكسيدوفلورو كربن غير قابل اشتعال و غير قابل انفجار هستند .
مواد سرمازا از گروه هيدروكربنها كاملا قابل اشتعال و قابل انفجار هستند .
3ـ بوي مواد سرمازا : بوي مواد سرمازا ممكن است هم يك مزيت و هم يك خطر باشد . بوي مواد سرمازا ، جستجوي نشت را آسان مي كند اما همين بو ممكن است مواد غذايي را آلوده سازد . فلوروكربن ها ، دي اكسيدكربن ، نيتروزاكسيد ، هوا و نيتروژن به عنوان مواد سرمازايبدون بو. طبقه بندي شده اند . دي اكسيد گوگرد و آمونياك تركيباتي هستند كه نه تنها براي انسان سمي هستند ، بلكه بايد به دقت از مواد غذايي جدا شوند زيرا مقادير خيلي كم آنها سبب بو گرفتن مواد غذايي مي شود .
4 ـ خورندگي : ماده سرمازا نبايد برروي مواد مورد استفاده در ساخت دستگاه برودتي اثر خورندگي داشته باشد .
5ـ ثبات شيميايي : ماده سرمازا از نظر شيميايي بايد كاملا پايدار باشد .
6ـ كشف نقاط نشت : در صورت ايجاد نشت در دستگاه برودتي ، كشف آن بايد به آساني امكان پذير باشد .
7 ـ تاثيربرمحيط : ماده سرمازايي كه در اثر نشت از دستگاههاي برودتي خارج مي شود ، نبايد بر محيط زيست اثر سو داشته باشد . اولين بار در اواسط دهه 1970 اين فرضيه مطرح شد كه كلروفلوروكربن ها ( C F C ) به دليل پايداري فوق العاده زيادي كه دارند ، در قسمتهاي تحتاني جوبراي مدتي طولاني باقي مي مانند و به مرور زمان به لايه هاي فوقاني آن حركت مي كنند . در اين قسمت ازجودراثر تابش اشعه ماوراي بنفش خورشيد، گروه كلر ملكول C F C جداشده ، با ازن واكنش مي دهد كه در نتيجه موجب كاهش غلظت ازن مي گردد . كاهش غلظت ازن در لايه فوقاني جو سبب خواهد شد كه مقدار بيشتري اشعه مضر ماوراي بنفش خورشيد به سطح زمين برسد . هيدروفلوروكربنها H F C ) )تركيب جايگزين C F C است كه هم اكنون همه توجهات معطوف آن است .
8 ـ هزينه : در صنعت ترجيحا از مواد سرمازايي استفاده مي شود كه هزينه كمتريي داشته باشند .
اجزاي يك دستگاه برودتي ( نوع كمپرسوري )
در شكل ،قسمتهاي اصلي يك دستگاه برودتي نوع كمپرسوري مكانيكي بخار نشان داده شده است . وقتي ماده سرمازا به داخل اين بخشها جريان مي يابد ، از حالت مايع به گاز تغيير فاز مي دهد و سپس دوباره به مايع تبديل مي گردد . در نقطه D روي شكل ، يعني دقيقا از مدخل ورودي شير انبساط ، ماده سرمازا در حالت مايع اشباع مي باشد . در اين نقطه ،دماي ماده سرمازا برابر يا كمتر از دماي چگالش آن است . شير انبساط، ناحيه پر فشار را از كم فشار جدا مي كند . پس از عبور ماده سرمازا از شير انبساط ، فشار آن افت مي كند ، كه به همراه آن دما نيز كاهش مي يابد . در اثر افت فشار مقداري ماده سرمازااز حالت مايع به گاز تبديل مي شود . اين مخلوط گاز كوچك شود.مايع كه شير انبساط را تر ك مي كند ، فلاش گاز(Flash Gas ) ناميده مي شود .
مخلوط گاز ـ مايع در نقطه E وارد مارپيچ هاي اوپراتور مي شود و با دريافت گرما از محيط اطراف به طور كامل به گاز تبخير مي گردد . بخارات اشباع حاصله ممكن است با گرفتن گرماي بيشتري از محيط اطراف ،به حالت بخار داغ نيز برسد .
بخارات اشباع يا داغ وارد كمپرسور شده ، در آنجا تحت فشار زياد فشرده مي شوند . فشار اعمال شده در كمپرسور بايد از فشار بحراني ماده سرمازا كمتر باشد و در عين حال به اندازه كافي نيز بالا باشد تا امكان چگالش ماده سرمازا را در دماي اندكي بيش از دماي محيطيهاي متعارف جذب گرما نظير هوا فراهم نمايد . در داخل چگالنده ، فرايند فشرده سازي بخار در آنتروپي ثابت انجام مي شود ( فرايند ايزوآنتروپيكتI soentropicprocess) .
با افزايش فشار ماده سرمازا ، دماي آن بالا رفته ، داغ مي شود .
پس از آن بخارهاي داغ ماده سرمازا به كندانسور منتقل مي گردند . با استفاده ازكندانسورهاخنك شونده با آب يا هوا ، ماده سرمازا گرماي خود را به محيط اطراف پس مي دهد ،درنتيجه ماده سرما زا درداخل كندانسور چگالش يافته ومجددا به مايع تبديل ميشود بعداز اين كه تمام ماده سرمازا به مايع اشباع تغيير دماداد ممكن است بازهم گرماي بيشتري به محيط اطراف داده ، دماي آن به كمتر از دماي چگالش كاهش يابد و به عبارت ديگر به حالت فوق سرد برسد . به دنبال آن مايع اشباع يا فوق سرد وارد شير انبساط شده ، اين چرخه همچنان ادامه مي يابد . اجزاي يك دستگاه برودتي نوع كمپرسوري عبارتند از :

1 ـ اوپراتور ( Evaporator )
اين قسمت سردترين بخش سردخانه است ومعمولا در زبان عاميانه به آن قسمت انجماد غذا گفته مي شود .لوله هايي كه داراي ماده سرمازا هستند در داخل تمام قسمتهاي داخلي سردخانه مي چرخند اما تجمع آن در اطراف اوپراتور بيشتر است تا بتوانند سرماي بيشتري را ايجاد كنند . همانطور كه از نام اين قسمت پيداست ، ماده سرمازايي كه از مارپيچ ها (Coil ) تبخير مي شود يا مي جوشد گرماي نهان خود را از هوايي كه اواپراتور داخل آن است و يا از مواد غذايي داخل سردخانه مي گيرد . اواپراتور ها را بر اساس نوع كاربرد مي توان به دوگروه تقسيم كرد :
الف ــ اواپراتورهاي انبساط مستقيم ( Dirrct _ Expansion Evnpratores ) : در اين نوع اواپراتورها ماده سرمازا در داخل مارپيچ اواپراتور تبخير مي گردد . مارپيچ ها با ماده غذايي يا سيالي كه بايد سرد شود ، در تماس مستقيم مي باشند
ب ــ اواپراتورهاي انبساط غير مستقيم ( Indirect _ Expansion Evaparatotr ):در اين اواپراتورها از يك واسطه حاملي نظير آب يا آب نمك كه دراثر تبخير ماده سرمازا در داخل مارپيچ هاي اواپراتور سرد شده است ، استفاده مي شود . سپس ماده واسط سرد شده به محل ماده غذايي مورد نظر كه بايد خنك شود ، پمپ مي گردد .
اواپراتورها را به انواع انبساط مستقيم و غوطه وري ( Floaded Evaporators ) نيز تقسيم بندي مي كنند . در اواپراتورهاي انبساط مستقيم ، ماده سرمازا در داخل اواپراتور به گردش نمي آيد و همچنان كه از داخل لوله انتقال داده مي شود، از مايع به گاز تغيير حالت مي دهد . در مقابل ، اواپراتورهاي غوطه وري اين امكان را فراهم مي كنند كه ماده سرمازاي مايع به گردش درآيد.در اين اواپراتور ها ، ماده سرمازاي مايع پس از عبور از شيري كه مقدار آن را اندازه گيري و تنظيم مي كند وارد مخزن ذخيره مي گردد .
2 ـ كمپرسور ( Compressor )
به طور ساده كمپرسور يك پمپ است كه نقش دوگانه در دستگاه بازي مي كند . اول اينكه كمپرسور فشار ماده سرمازا را از بخار با فشار كم (در هنگام ورود) به بخار با فشار زياد (در هنگام خروج) افزايش مي دهد . دوم اينكه كمپرسور ماده سرمازارا در تمام دستگاه به گردش در مي آورد . يعني ماده سرمازا ، با فشار و دماي پايين به صورت بخار وارد كمپرسور مي شود و كمپرسور فشار و دماي ماده سرمازا را افزايش مي دهد.
كمپرسورهاانواع‌مختلفي‌دارندازجمله:نوع پيستوني رفت‌و‌برگشتي(ReciprocatingPiston ) ،نوع دوراني(Rotary) ، نوع پيچشي ( Screw ) و نوع گريز از مركزيCentrifugal)).به سه نوع اول ،دستگاههاي جابجايي مثبتPositive Displacement Machines) ) مي گويند و نوع آخري كمپرسور سينماتيكي ( Cinematic Comprossor )است .
از ميان كمپرسورها ، نوع رفت و برگشتي ( Reciprocating ) موارد استفاده بسياري دارد .سردخانه هاي جديد امروزي ، واحدهاي چندين سيلندري ( Multicylinder ) دارند كه از 2 تا 16 سيلندر در آن به كار رفته است .
كمپرسور هاي نوع چرخشي ( Rotary ) و نوع گريز از مركز در سردخانه هاي بسيار بزرگ ودر هنگامي كه ظرفيت هاي سرمادهي بالاي 1000 كيلو وات مورد نياز باشد ، به كار گرفته مي شوند . كمپرسورها توسط موتورهاي برقي AC و يا موتورهاي بنزيني يا گازوييلي كار مي كنند . مجموع اجزاي مونتاژ شده يك كمپرسور را به همراه موتور گرداننده آن ، يك واحد كمپرسور ( (Compressor Unit مي نامند . كمپرسور ها ، كنترل ها ، كندانسورها و ساير تجهيزات وابسته به آنها را در اتاقي به نام اتاق ماشين آلات ( (Machine Room قرار مي دهند .
3 ـ كندانسور ( Condenser )
كندانسور ها عمدتا تغيير دهنده گرما هستند كه بخار مبدل را پس از كمپرس كردن به مايع تبديل مي كنند . حرارت حاصل از تبخير كننده و همچنين گرماي كمپرس نمودن ، در هواي آزاد تخليه و رها شده ، سپس اين حرارت توسط مايع (كه معمولا آب است ) ويا هوا از كندانسور گرفته مي شود . به عبارت ديگر كندانسور توسط آب يا هوا خنك مي شود .
انتخاب عامل خنك كننده مشكل است . آب به علت در دسترس بودن ، اهميت بسيار زيادي دارد . همچنين آب يك واسطه بسيار خوب و با اهميت در انتقال حرارت است و نيز ظرفيت بسيار بالايي براي اين كار دارد .
كندانسور ها را مي توان به سه دسته اصلي تقسيم كرد :
1‌ــ كندانسور آبي ( Water _ Cooled Condenser ) كه با آب خنك مي شود .
2 ــ كندانسور تبخيري (Evaporating Condenser )
3ــ كندانسورهوايي (Air _ Cooled Condenser ) كه با هوا خشك مي شود .
كندانسور هايي كه با آب كار مي كنند ، ممكن است دستگاه آنها بر مبناي گردش آب به صورت باز باشد ، كه در اينگونه دستگاهها ، هنگامي كه آب از كندانسور عبور مي كند گرم شده ، سپس به فاضلاب ريخته مي شود ( گردش باز)؛ يا دستگاه آن بر مبناي بسته باشد ، بدين ترتيب كه آب گرم پس از خنك شدن ، مجددا به كندانسور بر مي گردد (گردش بسته ).
مرسوم ترين نوع كندانسور هاي آبي كه به صورت گردش باز استفاده مي شود ، از نوع پوسته ولوله ( Shell and Tube Condenser ) است ، اما براي مناطقي كه آب سختي دارند بيشترنوع چند لوله‌اي عمودي(Vertical Multitubular Condenser )استفاده مي‌شود. كندانسورهاي پوسته ولوله كه ازبرج خنك كننده ( Cooling Tower ) استفاده مي كنند و كندانسور هاي تبخيري ، دو نمونه ازگردش آب به صورت بسته هستند.
راندمان برج هاي سرد كننده بستگي به نحوه پاشيدن آب و دماي هواي ورودي دارد . لذا در اغلب مناطقي كه آب و هواي گرم و مرطوب دارند چنين دستگاهي پيشنهاد نمي شود، اما اين دستگاه ها در مناطق خشك و گرم كارايي خوبي از خود نشان داده اند . راندمان برجهاي سرد كننده به صورت ضريب بيان مي شود و آنرا “ ضريب تبادل برج” " ( Tower Approad ) مي نامند كه تفاوت معيان متوسط دماي آب خارج شده از كندانسور ( پس از سرد شدن توسط هواي وارده ) و دماي آب وارد شده به آن مي باشد . معمولا اين ضريب بين 3 تا 6 درجه سانتي گراد است .
كندانسور هاي تبخيري ،تركيبي از كندانسور وبرجهاي خنك كننده هستند كه دريك دستگاه واحد قرار دارند . آب بر روي كويل هاي مبرد ( Refrigerant Coil ) افشانه شده ، سپس در تماس با آن هادر هواي محيط اطراف تبخير مي شود . كندانسورهاي هوايي ، با كنوكسيون اجباري عمل مي كنند ، بدين ترتيب كه در آنها يا از پروانه و فن هاي محوري ( پروانه معمولي ) استفاده مي شود كه داراي سروصداي زيادي است و يا از فن هاي سانتريفوژ ( دواري ) استفاده مي گردد كه هزينه بيشتري دارند . در هر حال كار اين فن ها اين است كه هوا را از بالاي لوله هاي پره دار ( Finned Tube ) با سرعت به حركت در آورند. سرعت گردش هوا معمولا بين 5/2 تا 5 متر برثانيه است . مصرف برق نيز در اين حالت با مجذور ( توان دوم ) سرعت هوا افزايش مي يابد . لذا سرعت 3 متر بر ثانيه يك سرعت مطلوب و كافي خواهد بود .
جرم روي كندانسور موجب بالا رفتن فشار كندانسه شدن ( Condensation Pressure ) مي گردد لذا كار دستگاه را مختل مي كند . اگر كندانسور از كار بيفتد ، مدار سرد كننده با خطر تخريب مواجه خواهدشد .
هنگامي كه اختلاف دماي مايع كندانسور و آب ورودي آن بالا تر از حد معمول برود ( معمولا بين 5 تا 10 درجه سانتي گراد ) بايد كندانسور را تميز نمود .
كندانسور بايد در مقابل عيوبي كه فشار كندانسه شدن را بالامي برند ،محافظت گردد. حفاظت در اين موردتوسط يك قطع و وصل كننده فشار بالا (High_Pressure Pressostat ) انجام مي گيرد . بدين ترتيب كه با افزايش بيش از حد متعارف فشار كندانسه شدن ، پرسواستات به كمپرسور فرمان كم كردن دور موتور و خاموش شدن آنرا مي دهد . در هنگامي كه دماي محيط پايين است ، ضرورت كنترل ظرفيت كندانسور ايجاب مي كند تادماي بالاتر و به موازات آن فشار بالاي كندانس حفظ شود . اين كنترل را مي توان توسط جريان هوا و يا گردش آبي كه از ميان كندانسور عبور مي كند و يا توسط كم كردن تغيير گرماي مؤثر محيط ويا فضاي كندانس ( ( Condensing Areaانجام داد .
در كندانسور هاي آبي ، جريان آب توسط يك شيرآب مخصوص كه با فشار كندانسور باز يا بسته مي شود ( Water Pressostatic Valve ) كنترل مي گردد . اگر فشاراز مقدار متعارف كمتر شود ، به همان ميزان شير بسته شده ، و در نتيجه از تقليل بيشتر گردش آب وعبور آن ازميان كندانسور مي كاهد .
4ـ شيرهاي انبساط ( Expansion Valves )
شير انبساط در واقع يك وسيله اندازه گيري است كه جريان ماده سرمازاي مايع را به اواپراتور كنترل مي كند . اين شيرها با دست و يا توسط حسگرهاي( Sensor ) فشار يا دما كه در نقطه معيني درون دستگاه برودتي نصب شده اند ، كار مي كند .
شيرها ي انبساط دوعمل انجام مي دهند يكي اندازه نمودن مايع مبرد در تبخير كننده و ديگري نگهداري اختلاف بين فشار بالا و پايين در مدارمبرد . در دستگاههاي كوچك مثل يخچالهاي خانگي ، يك طول ثابت از لوله مويينه را معمولا به جاي شير انبساط به كار مي برند.
انواع متداول شيرهاي انبساط كه در دستگاه برودتي به كار مي روند عبارتند از : الف ـ شير انبساط دستي ب - شير شناور كم فشارخودكار ج - شير شناور پرفشار خودكار د ـ شير انبساط خودكار هـ‌- شير انبساط ترمو استاتيك .
الف - شير انبساط دستي
اين شير كه با دست تنظيم مي شود اجازه مي دهد مقدار معيني ماده سرمازا از سمت مايع پرفشار به سمت مخلوط گاز ـ مايع كم فشار جريان يابد . ماده سرمازا به هنگام عبور از شير ،سرد نيز مي شود . گرماي داده شده توسط ماده سرمازاي مايع صرف تبديل مقداري از آن به بخار مي شود . اين تغيير حالت جزيي ماده سرمازاي مايع به گاز كه در حين عبور آن از شير انبساط روي مي دهد ، فلاشينگ نام دارد .
ب ـ شير شناور كم فشار خودكار ( Low - Pressure Float Valve )
شير شناور فشار پايين در سردخانه هاي صنعتي ، به منظور ثابت نگه داشتن سطح مايع در اكومولاتوراستفاده مي شود . بدين ترتيب كه تبخير كننده در هر شرايط از بار … حرارتي كه باشد و مستقل از دما و فشار تبخير كننده ،به طورمستمر تا سطح موردنياز ، از مايع مبرد پر مي شود . فشار بخار در اين شير و همچنين در اكومولاتور برابر با فشار تبخير كنندگي است .
در دستگاه هايي كه ظرفيت بالايي دارند ، بايد شير شناور كم فشار در مسيري نصب شود كه لوله فرعي آن ( Bypass Line) به يك شير انبساط دستي مجهز شود تا درصورت شكسته شدن يا خراب شدن شير شناور به سرد خانه اجازه عمل دهد .
شير شناور كم فشار ممكن است اجازه ندهد تا مايع به اندازه كافي جريان يابد ، در اين صورت مدار فشار پايين ، فشار تبخيركنندگي كمتري از حد طبيعي نشان مي دهد و اثرات خنك كنندگي به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد . اين نحوه عمل نادرست ممكن است به علت كثيف بودن فيلتر ورودي صورت گيرد . از طرفي ممكن است محل اتصال عملياتي ( Operating Linkage ) نيز به طور آزاد و روان كار نكند كه در چنين حالتي بايد آنرا باز نموده ، پس از تميز كردن و روغن كاري ، مجدد وصل نمود .


ج ـ شير شناور پرفشار خودكار ( High Pressure Flat Valve )
در شير شناور پرفشار خودكار ،شناوردر مايع پر فشار غوطه ور است . همچنان كه گاز گرم درداخل كندانسور به مايع تبديل مي شود ، سطح ماده سرمازاي مايع درون محفظه شير بالا مي رود . در نتيجه شناورنيز بالا رفته ، مجرا را براي حركت ماده سرمازا به سمت اواپراتور باز مي كند . شير شناور پر فشار به طور غير مستقيم با ثابت نگهداشتن سطح مايع در داخل مخزن ( Reciever ) ، مايع داخل تبخير كننده را كنترل مي كند .
د ـ شير انبساط خودكار ( Automatic Expansion Valve )
شير انبساط خودكار در ارتباط با بار حرارتي اتاقهاي سرد بوده ، موجب حفظ و برقراري فشاري ثابت در داخل اواپراتور مي شود . اين عمل توسط بيشتر يا كمتر كردن ميزان تغذيه اواپراتور صورت مي گيرد . افزايش فشار اواپراتور باعث بسته شدن شير خواهد شد و هرگاه فشار اواپراتور كاهش يابد ، شير باز مي شود . اين نوع شير در مواردي به كار مي رود كه به بار برودتي و دماي ثابت اواپراتور نياز باشد ( مانند يخچال خانگي ) اين شير امروز به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد.
هـ ـ شير انبساط ترمواستاتيك ( Thermostatic Expansion Valve )
از اين نوع شير به علت كارايي بالا و هماهنگ بودن باهر نوع سرد خانه در اغلب تجهيزات تجاري و صنعتي براي كنترل نمودن مايع مبرد استفاده مي شود ، ضمن اينكه تنها شيري است كه باعث جلوگيري از برگشت مايع مبرد به داخل كمپرسور مي گردد . اين نوع شير ها را مي توان براي هر نوع مبرد به كار برد. قابليت اطمينان زيادي داشته ، كارايي آن قوي است .
شير ترموستاتيك داراي يك حباب ترموستاتيك است كه در سمت لوله مكش به كمپرسور قرار گرفته است . حباب ترموستاتيك دماي گاز داغي كه اواپراتور را ترك مي كند ، دريافت مي نمايد . دماي نسبتا بالاي حباب ترموستاتيك موجب افزايش فشار سيال درون حباب (كه معمولا همان ماده سرمازا است ) مي شود . افزايش فشار توسط لوله ترموستاتيك به قسمتهاي تحتاني محفظه ديافراگم منتقل مي گردد . در نتيجه شير باز شده ، اجازه مي دهد مقدار بيشتري ماده سرمازا از داخل آن جريان يابد . در بين شيرهاي انبساط ، شيرهاي ترمواستاتيك متداولترين انواعي هستند كه درصنعت ايجاد سرما به كار مي روند .
نمودارهاي فشار ـ آنتالپي
در محاسبات اثرات گرما و كار در چرخه تراكم بخار به اطلاعاتي در زمينه خصوصيات ترموديناميكي ماده سرد ساز نياز است خاصه هاي ترموديناميكي مربوط به تمام مواد سردساز متداول به صورت نمودار و يا جدول موجود است . نمودار فشار ـ آنتالپي نمايش ترسيمي مفيدي در اين زمينه است . فشار معمولا بامقياس لگاريتمي روي محور عمودي و آنتالپي روي محور افقي رسم مي شود . خطوط مربوط به مايع اشباع و بخار اشباع و نقطه بحراني بر روي اين نمودار مشخص شده است . در نواحي مايع تحت سرما يا بخار خيلي داغ ، خطوط دماي ثابت به خط عمود نزديك هستند و اين فقط بيان اين واقعيت است كه آنتالپي به طور عمده به دما بستگي داشته ، خيلي كم با تغيير فشار تغيير مي كند .
قسمت مهم نمودار در محاسبات سردسازي همان خط آنتالپي ثابت در ناحيه فوق اشباع است .
درجه بندي دستگاههاي سردساز
روشن است كه دماي پايين تر تبخير كننده و دماي بالاتر كندانسور در دستگاه ، بيشتر مورد درخواست مي باشد . در گذشته ، ظرفيت دستگاههاي سردساز بر حسب مقدار يخ هم ارز بيان مي شد . بر اين اساس يك تن سردسازي ( Refrigeration )، عبارت است از ظرفيت هم ارز مصرف يك تن يخ در عرض 24 ساعت و چون گرماي نهان ذوب يخ برابر 144 BTU/ Lbاست يك تن ماده سردساز برابر است،با288000 BTU/DAY ،12000h/ BTU يا 200 min/ BTU . ظرفيت برحسب تن ، مشخصه اي كافي براي يك دستگاه سردسازنيست ، زيرا عملكرد به دماهاي كندانسور و تبخير كننده نيز بستگي دارد و مشخصه مفيد تريك دستگاه ،توان كمپرسور به اسب بخار (hp )است كه معياري از اندازه دستگاه مي باشد. رابطه ديگري كه اغلب به كار مي رود ، اسب بخار بر تن سرمايي است .


* لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.omegice.com مراجعه فرمایید *

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام کانکس سردخانه ای :

سردخانه ثابت

عکس کوچک 1 :

files\8064\Products\40585-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8064\Products\40585-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8064\Products\40585-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9764

سرما گستر ویرا

ارتباط با ما
نشانی: ایران - تهران - کیلومتر 35 اتوبان تهران،قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - خیابان آذر - پلاک337 - سیستم های برودتی حمل و نقل امگا
تلفن:   56231002 - 021
فکس: 56233845 - 021